Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 31 (2011)

Font Size:  Small  Medium  Large

ÇOCUK HAKLARINA YÖNELİK EBEVEYN TUTUM ÖLÇEĞİ’NİN GELİŞTİRİLMESİ VE STANDARDİZASYONU

Müge Yurtsever Kılıçgün

Özet


Bu araştırmada 6-14 yaş grubu çocuğu olan anne-babaların çocuklarının haklarına yönelik tutumlarını ölçen geçerli ve güvenilir bir ölçme aracının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma gruplarında 6-14 yaş arası çocuğu olan 743 anne ve 743 baba olmak üzere toplam 1486 ebeveyn yer almıştır. Geliştirilen “Çocuk Haklarına Yönelik Ebeveyn Tutum Ölçeği”, 63 maddeden oluşan 5 dereceli Likert tipi bir ölçektir. Ölçek, anne ve babaların çocuklarının haklarına ilişkin tutumlarını “Bakım ve Korunma” ve “Kendi Kendine Karar Verme” olmak üzere iki temel tutum olarak değerlendirmektedir. “Bakım ve Korunma” tutumu; “Devlet Güvencesi ve Desteği” ve “Bakım ve Koruma” olmak üzere iki alt boyutlu bir yapıya; “Kendi Kendine Karar Verme” tutumu ise tek alt boyutlu bir yapıya sahiptir. “Devlet Güvencesi ve Desteği” alt boyutunda 23 madde, “Bakım ve Koruma” alt boyutunda 15 madde “Kendi Kendine Karar Verme” alt boyutunda 25 madde yer almaktadır. Ölçeğin “Devlet Güvencesi ve Desteği” alt boyutunun faktör açıklayıcılığı %26.11; “Bakım ve Koruma” alt boyutunun faktör açıklayıcılığı %17.36 ve “Kendi Kendine Karar Verme” alt boyutunun faktör açıklayıcılığı %24.50’dir. “Çocuk Haklarına Yönelik Ebeveyn Tutum Ölçeği”nin genel toplamında anne-babaların çocuklarının haklarına yönelik tutumlarını açıklayıcılık düzeyi yüzde 67.98’dir.

 Anahtar kelimeler: Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocuk hakları, ebeveyn çocuk hakları tutumları.


Tam Metin: PDF